مافرا و اِریسیرا

مافرا یک شهر پرتغالی واقع در منطقه ی لیسبون است. شهرت این شهر به دلیل کاخ، صومعه و کتابخانه ی بسیار زیبایی است که تجلی گر بهترین نمونه ی معماری به سبک  بارک در پرتغال می باشند.

مافرا

مافرا

مافرا

اِریسِیرا

اِریسِیرا

مافرا